Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

https://koordynator.ure.gov.pl/kdn/zloz-wniosek/7081,Jak-zlozyc-wniosek.html
2023-03-30, 20:17
Wybór

Jak złożyć wniosek?

Pismo złożone do Koordynatora z intencją przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego (dalej zwanego Postępowaniem ADR), aby wywołało skutki prawne, powinno zostać złożone w formie papierowej (na adres: Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki,  Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora i zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie stron;
 2. dokładnie określone żądanie wraz z uzasadnieniem,
 3. podanie wartości przedmiotu sporu w formie konkretnej kwoty wskazanej w polskich złotych;

UWAGA: Postępowanie ADR może być prowadzone jedynie w sprawach majątkowych, czyli takich w których możliwe jest wskazanie wartości przedmiotu sporu, która może wynosić nie mniej niż 50,00 zł, a nie więcej niż 50 000,00 zł. Postępowanie ADR nie może być prowadzone w sprawach, w których strona nie jest w stanie wskazać wartości przedmiotu sporu w kwocie w polskich złotych.

 1. wskazanie rodzaju postępowania tj.: zawierać wniosek o przeprowadzenia postępowania zmierzającego do umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony albo wniosek o przeprowadzenie postępowania w celu przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu (jedno z dwóch);
 2. podpis wnioskodawcy.

  Do pisma o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem należy dołączyć:
 3. informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (aby dowiedzieć się o jakich sporach mowa, przeczytaj);
 4. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez inny właściwy podmiot albo sąd;
 5. kopię korespondencji dotyczącej sporu lub oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu, która nastąpiła nie wcześniej niż na rok przed   wystąpieniem z wnioskiem do Koordynatora;
 6. kopię umowy zawartej między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwem energetycznym albo między prosumentem będącym konsumentem  a przedsiębiorstwem energetycznym lub kopię trzech ostatnich rachunków;
 7. informację czy wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie:
  a) wiadomości w Postępowaniu ADR za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  b) w postaci papierowej bądź elektronicznej dokumentów lub informacji, w tym żądania z wniosku przedsiębiorstwu energetycznemu;
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz stosowaniu się do jego postanowień w toku Postępowania ADR oraz po jego zakończeniu;
 9. aktualny adres e-mail i numer telefonu stron oraz swój numer Klienta;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazywanie ich innym stronom postępowania ADR.
 11. kopię wniosku wraz z załącznikami dla przedsiębiorstwa energetycznego, w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej.

UWAGA: przed włożeniem dokumentów do koperty lub złożeniem w kancelarii ogólnej URE upewnij się czy dołączyłeś do wniosku jego kopie oraz  dodatkową kopię załączników. Koordynator ani URE nie wykonują kopii tych dokumentów.

Skorzystanie z wzoru wniosku umieszczonego na stronie internetowej Koordynatora ułatwi Państwu sprawne przygotowanie tego dokumentu i wszczęcie Postępowania ADR.

Aby zabezpieczyć swe prawa pamiętaj, że wniosek przesłany za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Koordynatora, dla wywołania skutków prawnych powinien być także złożony w formie papierowej (na adres: Koordynator ds. Negocjacji przy  Prezesie URE”,  Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Uprzejmie proszę o staranne uzupełnienie wniosku zgodnie z odnośnikami, które są w nim zawarte i jeśli to możliwe nie zwiększanie objętości wniosku ponad dwie strony, na których mieści się wzór.

Brak skreślenia niewłaściwej treści oznaczonej (*), jak również niewypełnienie miejsc pustych bądź błędne ich wypełnienie będzie skutkować opóźnieniami w rozpatrzeniu wniosku i nadaniu sprawie biegu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź niejasności proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy na dane kontaktowe podane w zakładce Kontakt.

 

24.02.2022

Opcje strony