Nawigacja

Sprawozdanie za 2020 r.

Realizując obowiązek Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (dalej Koordynator) wynikający z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) informuję, że:

 1. W 2020 roku do Koordynatora wpłynęło 345 spraw, z czego spełniających kryteria pozwalające na zakwalifikowanie pisma konsumenta jako wniosek i wszczęcie na jego podstawie postępowania było 212;
  Nieco ponad 88% (188 z 212) wniosków dotyczyło rynku energii elektrycznej, a niespełna 12% (24 z 212) rynku paliw gazowych.
  W przypadku obydwu rynków, powtarzającym się najczęściej przedmiotem sporu były kwestie dotyczące rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym lub wprowadzenia konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
 2. Częstym i zarazem istotnym problemem w relacjach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi, stanowiącym częste zarzewie sporu, były kwestie wprowadzenia konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy.
  Uniknąć sporu z powyższego powodu można dzięki wnikliwemu przeczytaniu umowy, przede wszystkim poprzez sprawdzenie kto został wpisany jako jej strony oraz skrupulatnemu zapoznaniu się z warunkami cenowymi i czasowymi. Zaleca się również szczegółową weryfikację uprawnień i tożsamości osoby przedstawiającej umowę do podpisu.
 3. Koordynator odmówił rozpatrzenia sporu w 10 przypadkach, co stanowi niespełna 3% (10 z 345) wszystkich zgłoszonych sporów w 2020 roku. W 10% (1 z 10) przypadków odmowa była podyktowana niespełnieniem kryteriów przedmiotowych, natomiast w przeszło 90% (9 z 10) przypadków niespełnieniem kryteriów podmiotowych.
 4. Niespełna 31% (65 z 212) postępowań, którym nadano bieg w 2020 roku, zakończono przed osiągnięciem wyniku, z uwagi na brak zgody przedsiębiorstwa energetycznego na udział w postępowaniu. Strony doszły do porozumienia w 34 przypadkach, co stanowi ponad 24% (34 z 141) postępowań merytorycznie przeprowadzonych przez Koordynatora, które zakończono w 2020 roku.
 5. Średni czas trwania postępowania zakończonego protokołem w 2020 roku wyniósł niespełna 57 dni. Należy podkreślić, iż w okresie od 14.03.2020 r. do 23.05.2020 r.[1] czas trwania postępowania uległ zawieszeniu, natomiast postępowania były prowadzone nieprzerwanie dzięki sprawnemu zorganizowaniu pracy zdalnej i zaangażowaniu członków Zespołu Obsługi Koordynatora.
 6. Koordynator nie prowadzi analiz dotyczących procentowego udziału przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.
 7. Koordynator jest członkiem i prezesem międzynarodowego stowarzyszenia NEON – National Energy Ombudsmen Network z siedzibą w Brukseli, które zrzesza europejskie podmioty prowadzące pozasądowe postępowania rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym oraz ułatwia rozwiązywanie sporów transgranicznych.

 

 

[1] Na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z póżn.zm.) uchylony art. 46 pkt 20 ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz.875 z późn.zm.) w związku z  art.68 ust. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Przez analogię jak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z 14.7.2020 r. (III SA/Wa 261/20)​.

30.04.2021

Opcje strony

do góry