Nawigacja

Sprawozdanie za 2019 r.

 

Realizując obowiązek Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (dalej Koordynator) wynikający z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) informuję, iż:

  1. W 2019 roku do Koordynatora wpłynęło 458 spraw, z czego spełniających kryteria pozwalające na zakwalifikowanie pisma konsumenta jako wniosek i wszczęcie na jego podstawie postępowania było 261;

Nieco ponad 78% (204 z 261) wniosków dotyczyło rynku energii elektrycznej, 21% (55 z 261) rynku paliw gazowych, a niecały 1% (2 z 261) rynku energii cieplnej. Najczęściej przedmiotem sporu były kwestie dotyczące rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym lub wprowadzenia konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy z przedsiębiorstwem.

  1. Powtarzającym się i zarazem istotnym problemem w relacjach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi, stanowiącym częste zarzewie sporu, były kwestie wprowadzenia konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy.

Uniknąć sporu z powyższego powodu można dzięki wnikliwemu przeczytaniu umowy, przede wszystkim poprzez sprawdzenie kto został wpisany jako jej strony oraz skrupulatnemu zapoznaniu się z warunkami cenowymi i czasem na jaki zostaje zawarta. Zaleca się również szczegółową weryfikację uprawnień i tożsamości osoby przedstawiającej umowę do podpisu. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z przedsiębiorcą energetycznym wskazanym w umowie, bądź na ostatniej fakturze jaką konsument otrzymał przed podpisaniem nowej umowy.

  1. Koordynator odmówił rozpatrzenia sporu w 26 przypadkach, co stanowi niecałe 6% (26 z 458) wszystkich zgłoszonych sporów w 2019 roku. W nieco ponad 38% (10 z 26) przypadków odmowa była podyktowana niespełnieniem kryteriów przedmiotowych, natomiast w przeszło 61% (16 z 26) przypadków niespełnieniem kryteriów podmiotowych.
  2. Nieco ponad 26% (69 z 261) postępowań, którym nadano bieg w 2019 roku, zakończono przed osiągnięciem wyniku, z uwagi na brak zgody przedsiębiorstwa energetycznego na udział w postępowaniu. Strony doszły do porozumienia w 146 przypadkach, co stanowi niespełna 54% (146 z 273) postępowań merytorycznie przeprowadzonych przez Koordynatora, które zakończono w 2019 roku.
  3. Średni czas trwania postępowania zakończonego protokołem w 2019 roku wyniósł 68 dni.
  4. Koordynator nie prowadzi analiz dotyczących procentowego udziału  przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.
  5. Koordynator jest członkiem zwyczajnym i prezesem międzynarodowego stowarzyszenia NEON – National Energy Ombudsmen Network z siedzibą w Brukseli, które zrzesza podmioty prowadzące pozasądowe postępowania rozwiązywania sporów konsumenckich oraz ułatwia rozwiązywanie sporów transgranicznych.
30.04.2021

Opcje strony

do góry