Nawigacja

Sprawozdanie za 2021 r.

Realizując obowiązek Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Koordynator) wynikający z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) informuję, że:

 1. W 2021 roku do Koordynatora wpłynęły 445 sprawy, z czego spełniających kryteria pozwalające na zakwalifikowanie pisma konsumenta jako wniosek i wszczęcie na jego podstawie postępowania było 239;
  Przeszło 90,11% (401 z 445) spraw dotyczyło rynku energii elektrycznej, a niespełna 7,87% (35 z 445) rynku paliw gazowych. W przypadku 2,02% spraw nie dało się zidentyfikować przedmiotu skargi.
  W roku 2021 dominującym problemem zgłaszanym w ramach postępowania przed Koordynatorem były nieprawidłowości dotyczące rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym. W tym zakresie najczęściej wnioskodawcy skarżą się na nieprawidłowe działanie układu pomiarowego. Zdecydowana większość wnioskodawców ma również wątpliwości co do bezstronności badania poprawności działania układu pomiarowego wykonywanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. 
  Dynamiczny rozwój sektora prosumenckiego w Polsce ma również swoje odzwierciedlenie we wnioskach kierowanych do Koordynatora. Coraz więcej skarg dotyczących rynku energii  kierowanych jest do Koordynatora przez prosumentów energii odnawialnej. Zasadniczo tematem tych skarg jest prawidłowość rozliczeń związanych z bilansowaniem energii oddanej do sieci z energią pobraną z sieci, prawidłowość działania układu pomiarowego oraz opóźnienia związane z realizacją wniosków o zmianę harmonogramu odczytów rozliczeniowych.
 2. Koordynator odmówił rozpatrzenia sporu w 4 przypadkach, co stanowi niecałe 0,9% (4 z 445) wszystkich zgłoszonych sporów w 2021 roku. W 75% (3 z 4) przypadków odmowa była podyktowana niespełnieniem kryteriów przedmiotowych, natomiast w jeden z wniosków (25%)  nie spełniał kryteriów podmiotowych.
 3. Nieco ponad 30,12% (58 ze 167) postępowań którym nadano bieg w 2021 roku zakończono przed osiągnięciem wyniku, z uwagi na brak zgody przedsiębiorstwa energetycznego na udział w postępowaniu. Strony doszły do porozumienia w 38 przypadkach, co stanowi 22,75% (38 z 167) postępowań merytorycznie prowadzonych przez Koordynatora, którym nadano bieg w 2021 roku. W 71 przypadkach stronom nie udało się dojść do porozumienia, co stanowi 42,51% zakończonych spraw.
 4. Średni czas trwania postępowania zakończonego protokołem w 2021 roku wyniósł 89 dni.
 5. W 2021 r. zakończono także 90 postępowań wszczętych w roku 2020, przy czym do zawarcia ugody pomiędzy stronami doszło w 9 przypadkach, w 70 przypadkach postępowanie zakończyło się bez osiągnięcia porozumienia. Natomiast w 11 sprawach przedsiębiorstwo energetyczne odmówiło zgody na udział w postepowaniu.
 6. Koordynator nie prowadzi analiz dotyczących procentowego udziału przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.
 7. Koordynator jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia NEON - National Energy Ombudsmen Network z siedzibą w Brukseli, które zrzesza podmioty prowadzące pozasądowe postępowania rozwiązywania sporów konsumenckich oraz ułatwia rozwiązywanie sporów transgranicznych.
29.04.2022

Opcje strony

do góry