Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kompetencje Koordynatora

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (dalej zwany Koordynatorem) wszczyna  postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo na wniosek prosumenta będącego konsumentem.

Koordynator prowadzi postępowanie w sprawie sporu zaistniałego między  wyżej wymienionym wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym, gdy spór wynika z jednej z następujących umów:

  1. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji,
  2. o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  3. o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła,
  4. sprzedaży,
  5. kompleksowych,

jeżeli wartość przedmiotu sporu nie jest niższa od kwoty 50 (słownie: pięćdziesięciu) złotych i wyższa od kwoty 50 000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych.

10.08.2017

Opcje strony

do góry