Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kompetencje Koordynatora

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (dalej zwany Koordynatorem) prowadzi  postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego na wniosek:

 • odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym,
 • prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem,
 • prosumenta wirtualnym energii odnawialnej będącego konsumentem,
 • prosumenta zbiorowym energii odnawialnej będącego konsumentem,
 • odbiorcy aktywnego będącego konsumentem odbiorcy paliw gazowych.

Koordynator prowadzi postępowanie w sprawie sporu zaistniałego między wyżej wymienionym wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym, agregatorem lub obywatelską społecznością energetyczną, gdy spór wynika z jednej z następujących umów:

  1. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji;
  2. o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
  3. o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła;
  4. sprzedaży;
  5. kompleksowych;
  6. agregacji;
  7. o świadczenie usług magazynowania energii elektrycznej.

Dopuszczalność prowadzenia może być ograniczona kwotowo. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia Koordynatora do odmowy rozpatrzenia sporu. Na dzień dzisiejszy nie ma wydanego takiego rozporządzenia.

15.09.2023

Opcje strony

do góry