Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Wybór

Jak złożyć wniosek?

Pismo złożone do Koordynatora z intencją przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego (dalej zwanego Postępowaniem ADR), aby mogło zostać uznane za właściwy wniosek o dokonanie stosownych czynności przez Koordynatora, powinno zostać złożone w formie papierowej (na adres: Urząd Regulacji Energetyki „Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE”,  Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora i zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie stron;
 2. dokładnie określone żądanie, w szczególności podanie wartości przedmiotu sporu w formie kwoty wskazanej w polskich złotych;
 3. wskazanie rodzaju postępowania tj.: zawierać wniosek o przeprowadzenia postępowania zmierzającego do umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub wniosek o przeprowadzenie postępowania w celu przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;
 4. podpis wnioskodawcy.

Do pisma o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem należy dołączyć:

 1. informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne;
 2. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez inny właściwy podmiot albo sąd;
 3. kopię korespondencji dotyczącej sporu lub oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu, która nastąpiła nie wcześniej niż na rok przed wystąpieniem z wnioskiem do Koordynatora;
 4. kopię umowy zawartej między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwem energetycznym albo między prosumentem będącym konsumentem a przedsiębiorstwem energetycznym bądź kopię trzech ostatnich rachunków;
 5. informację czy wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie:
  1. wiadomości w Postępowaniu ADR za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. w postaci papierowej bądź elektronicznej dokumentów lub informacji, w tym żądania z wniosku przedsiębiorstwu energetycznemu;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz stosowaniu się do jego postanowień w toku Postępowania ADR i po jego zakończeniu;
 7. aktualny adres e-mail i numer telefonu stron oraz swój numer Klienta;
 8. odpis wniosku wraz z załącznikami dla przedsiębiorstwa energetycznego - element fakultatywny.

Skorzystanie z wzoru wniosku umieszczonego poniżej ułatwi Państwu sprawne złożenie wniosku do Koordynatora i wszczęcie Postępowania ADR.

Uprzejmie proszę o staranne uzupełnienie wniosku zgodnie z odnośnikami, które są w nim zawarte i jeśli to możliwe nie zwiększanie objętości wniosku ponad dwie strony, na których mieści się wzór.

Brak skreślenia niewłaściwej treści oznaczonej (*), jak również niewypełnienie miejsc pustych bądź błędne ich wypełnienie będzie skutkować opóźnieniami w rozpatrzeniu wniosku i nadaniu sprawie biegu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź niejasności proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy na dane kontaktowe podane w zakładce Kontakt ADR.

21.11.2018

Opcje strony

do góry