Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Wybór

Jak złożyć wniosek?

Pismo złożone do Koordynatora z intencją przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego (dalej zwanego Postępowaniem ADR), aby mogło zostać uznane za właściwy wniosek o dokonanie stosownych czynności przez Koordynatora, powinno zostać złożone w formie papierowej (na adres: Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki,  Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora i zawierać następujące elementy:

  1. oznaczenie stron;
  2. dokładnie określone żądanie, w szczególności podanie wartości przedmiotu sporu w formie kwoty wskazanej w polskich złotych;
  3. wskazanie rodzaju postępowania tj.: zawierać wniosek o przeprowadzenia postępowania zmierzającego do umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony albo wniosek o przeprowadzenie postępowania w celu przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;
  4.  podpis wnioskodawcy.

Do pisma o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem należy dołączyć:

      5. informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne;

      6. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez inny właściwy podmiot albo sąd;

      7. kopię korespondencji dotyczącej sporu lub oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu, która nastąpiła nie wcześniej niż na rok przed   wystąpieniem z wnioskiem do Koordynatora;

      8. kopię umowy zawartej między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwem energetycznym albo między prosumentem będącym konsumentem  a przedsiębiorstwem energetycznym bądź kopię trzech ostatnich rachunków;

      9. informację czy wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie:

a) wiadomości w Postępowaniu ADR za pośrednictwem poczty elektronicznej;

b) w postaci papierowej bądź elektronicznej dokumentów lub informacji, w tym żądania z wniosku przedsiębiorstwu energetycznemu;

      10. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz stosowaniu się do jego postanowień w toku Postępowania ADR oraz po jego zakończeniu;

      11. aktualny adres e-mail i numer telefonu stron oraz swój numer Klienta;

      12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazywanie ich innym stronom postępowania ADR.

      13. kopię wniosku wraz z załącznikami dla przedsiębiorstwa energetycznego, w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej.

Skorzystanie z wzoru wniosku umieszczonego poniżej ułatwi Państwu sprawne złożenie wniosku do Koordynatora i wszczęcie Postępowania ADR.

Uprzejmie proszę o staranne uzupełnienie wniosku zgodnie z odnośnikami, które są w nim zawarte i jeśli to możliwe nie zwiększanie objętości wniosku ponad dwie strony, na których mieści się wzór.

Brak skreślenia niewłaściwej treści oznaczonej (*), jak również niewypełnienie miejsc pustych bądź błędne ich wypełnienie będzie skutkować opóźnieniami w rozpatrzeniu wniosku i nadaniu sprawie biegu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź niejasności proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy na dane kontaktowe podane w zakładce Kontakt.

 

10.07.2019

Opcje strony

do góry